Chồng

Vợ

Ngày xem

Danh sách ngày tốt cưới hỏi năm 2023

Dưới đây là các ngày đẹp trong năm 2023 thích hợp cho việc dạm ngõ, ăn hỏi, tổ chức kết hôn… Để biết thêm chi tiết giờ cụ thể cũng như ngày hợp với mệnh cục của 2 vợ chồng thì bạn nên sử dụng công cụ xem ngày kết hôn để có kết quả đầy đủ nhất.

Ngày cưới tốt tháng 1 năm 2023 âm lịch

 • Thứ 4 – Ngày 25 tháng 1 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 4/1/2023
 • Thứ 2 – Ngày 6 tháng 2 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 16/1/2023
 • Thứ 5 – Ngày 9 tháng 2 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 19/1/2023
 • Thứ 7 – Ngày 18 tháng 2 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 28/1/2023

Xem ngày cưới tháng 2 năm 2023 âm lịch

 • Thứ 7 – Ngày 25 tháng 2 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 6/2/2023
 • Thứ 4 – Ngày 1 tháng 3 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 10/2/2023
 • Thứ 6 – Ngày 10 tháng 3 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 19/2/2023

Xem ngày kết hôn tháng 3 năm 2023 âm lịch

 • Chủ nhật – Ngày 23 tháng 4 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 4/3/2023
 • Thứ 6 – Ngày 5 tháng 5 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 16/3/2023
 • Thứ 2 – Ngày 8 tháng 5 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 19/3/2023
 • Thứ 2 – Ngày 15 tháng 5 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 26/3/2023
 • Thứ 4 – Ngày 17 tháng 5 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 28/3/2023

Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2023 âm lịch

 • Thứ 6 – Ngày 19 tháng 5 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 1/4/2023
 • Thứ 4 – Ngày 24 tháng 5 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 6/4/2023
 • Thứ 2 – Ngày 12 tháng 6 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 25/4/2023
 • Thứ 7 – Ngày 17 tháng 6 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 30/4/2023

Ngày đẹp kết hôn tháng 5 năm 2023 âm lịch

 • Thứ 2 – Ngày 26 tháng 6 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 9/5/2023
 • Thứ 5 – Ngày 29 tháng 6 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 12/5/2023
 • Thứ 5 – Ngày 6 tháng 7 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 19/5/2023
 • Thứ 7 – Ngày 8 tháng 7 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 21/5/2023
 • Thứ 3 – Ngày 11 tháng 7 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 24/5/2023

Ngày đẹp cưới hỏi tháng 6 năm 2023 âm lịch

 • Thứ 3 – Ngày 25 tháng 7 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 8/6/2023
 • Thứ 3 – Ngày 1 tháng 8 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 15/6/2023
 • Thứ 5 – Ngày 3 tháng 8 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 17/6/2023
 • Chủ nhật – Ngày 6 tháng 8 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 20/6/2023
 • Thứ 3 – Ngày 15 tháng 8 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 29/6/2023

Chọn ngày tốt kết hôn tháng 7 năm 2023 âm lịch

 • Chủ nhật – Ngày 27 tháng 8 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 12/7/2023
 • Thứ 6 – Ngày 1 tháng 9 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 17/7/2023
 • Thứ 2 – Ngày 4 tháng 9 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 20/7/2023
 • Thứ 6 – Ngày 8 tháng 9 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 24/7/2023

Ngày cưới đẹp tháng 8 năm 2023 âm lịch

 • Thứ 6 – Ngày 15 tháng 9 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 1/8/2023
 • Thứ 2 – Ngày 9 tháng 10 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 25/8/2023

Ngày kết hôn tốt tháng 9 năm 2023 âm lịch

 • Thứ 4 – Ngày 18 tháng 10 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 4/9/2023
 • Thứ 6 – Ngày 20 tháng 10 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 6/9/2023
 • Thứ 5 – Ngày 26 tháng 10 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 12/9/2023
 • Chủ nhật – Ngày 29 tháng 10 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 15/9/2023
 • Thứ 2 – Ngày 30 tháng 10 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 16/9/2023
 • Thứ 3 – Ngày 7 tháng 11 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 24/9/2023
 • Thứ 7 – Ngày 11 tháng 11 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 28/9/2023

Ngày tốt tháng 10 năm 2023 âm lịch để hết hôn

 • Thứ 2 – Ngày 13 tháng 11 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 1/10/2023
 • Thứ 7 – Ngày 18 tháng 11 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 6/10/2023
 • Thứ 3 – Ngày 21 tháng 11 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 9/10/2023
 • Thứ 7 – Ngày 2 tháng 12 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 20/10/2023
 • Chủ nhật – Ngày 3 tháng 12 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 21/10/2023
 • Thứ 5 – Ngày 7 tháng 12 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 25/10/2023
 • Thứ 3 – Ngày 12 tháng 12 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 30/10/2023

Ngày cưới tốt tháng 11 năm 2023 âm lịch

 • Thứ 5 – Ngày 14 tháng 12 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 2/11/2023
 • Thứ 4 – Ngày 20 tháng 12 năm 2023 Dương Lịch – Âm lịch: Ngày 8/11/2023
 • Thứ 2 – Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – Âm lịch: Ngày 20/11/2023
 • Chủ nhật – Ngày 7 tháng 1 năm 2024 – Âm lịch: Ngày 26/11/2023

Ngày cưới tốt tháng 12 năm 2023 âm lịch

 • Thứ 6 – Ngày 12 tháng 1 năm 2024 – Âm lịch: Ngày 2/12/2023
 • Thứ 3 – Ngày 16 tháng 1 năm 2024 – Âm lịch: Ngày 6/12/2023
 • Thứ 7 – Ngày 27 tháng 1 năm 2024 – Âm lịch: Ngày 17/12/2023
 • Thứ 2 – Ngày 5 tháng 2 năm 2024 – Âm lịch: Ngày 26/12/2023
 • Thứ 5 – Ngày 8 tháng 2 năm 2024 – Âm lịch: Ngày 29/12/2023
 • Thứ 6 – Ngày 9 tháng 2 năm 2024 – Âm lịch: Ngày 30/12/2023

Nguồn gốc Bát Tự trong việc chọn ngày cưới hỏi

Nói về Bát Tự: Bộ môn này được hình thành từ năm 618 đến 907 (thời Đường) tại Trung Hoa, theo tương truyền là của cụ Lạc Lộc sáng tạo ra nhưng chỉ mới dùng 3 trụ ngày tháng năm sinh, sau đó từ năm 907 tới 960 thì được Cư sĩ Từ Cư Dịch (tự là Tử Bình) thêm 1 trụ giờ gọi là Tứ Trụ hay Bát Tự và dùng tới nay.

Nói về thuật trợ mệnh cải vận: Sau khi xem Bát tự chúng ta sẽ biết mệnh cục của mình vượng suy cường nhược ngũ hành nào. Từ đó có thể biết may rủi, phúc họa của bản thân trong hiện tại, tương lai và quá khứ. Chính vì chúng ta nắm được nguyên nhân, lý do tại sao lại sinh ra tốt và xấu, từ đó tìm cách xử lý sao cho mệnh cục có sự cân bằng để phát triển, đó gọi là Thuật trợ mệnh cải vận. Cụ thể trong mục này có khía cạnh dùng Ngũ hành để xem ngày cưới hỏi hợp cho bản mệnh.

xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng

Cách xem ngày giờ cưới hỏi theo tuổi

Sau khi đã biết mệnh cục mình vượng, suy, cường, nhược ngũ hành nào rồi, thì sẽ bổ sung một ngũ hành tương xứng để lấy lại sự cân bằng cho mệnh. Từ đó giúp mệnh cục chọn được ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng phù hợp với mệnh cục.

Tổng quan: Dựa vào ngũ hành, âm dương, sự tương tác tốt xấu của 8 thiên can địa chi trong 4 trụ giờ ngày tháng năm sinh, để tính vượng nhược ngũ hành của mệnh cục, và tìm ra Dụng, Hỷ thần sau đó chọn ngày cưới hỏi phù hợp với mệnh cục của mình.

Hướng dẫn sử dụng xem ngày cưới theo tuổi vợ chồng

Ngoài ra, quý anh/chị có thể chọn trong mục “Tìm ngày cưới hỏi đẹp với 2 bạn

Lựa chọn các mục theo nhu cầu:

Trên đây là hướng dẫn của Thăng Long Đạo Quán về các ngày cưới đẹp năm 2023 cũng như cách sử dụng công cụ xem ngày cưới hỏi. Hy vọng bạn sẽ chọn được cho mình một ngày ưng ý và cùng với nửa kia của mình có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.

Lưu ý:

Bài viết liên quan

Ngày Sát chủ năm 2023 và 5 phương án hoá giải cực hiệu quả

Ngày Sát chủ là gì? Ngày nào là ngày Sát chủ trong năm 2023? Làm sao để hoá giải được ngày này?...

Tìm hiểu về tiết Tiểu hàn là gì và bắt đầu khi nào trong năm 2023

Tiết Tiểu hàn là quãng thời gian tiếp sau tiết đông chí. Để tìm hiểu kĩ hơn về tiết Tiểu hàn...

Tiết Thu phân là gì? Năm 2023 khi nào diễn ra Thu phân

Thu phân thuộc một trong 24 chu kỳ trong năm của mặt trời. Được rơi vào khoảng thời gian chính...

Ngày Xích khẩu là gì? Ý nghĩa ngày Xích khẩu tốt hay xấu?

Theo Khổng Minh Lục Diệu, ngày Xích khẩu được xem là một ngày xấu và không thuận lợi cho mọi...

Ngày Trùng phục là gì? Ngày Trùng phục nên kiêng kỵ gì?

Ngày Trùng phục là gì? Ngày Trùng nên kiêng kỵ gì là những thắc mắc của nhiều người trong quá...

Sự thật về ngày Kim Thần Thất Sát. Những kiêng kỵ và cách hoá giải?

Có thể bạn đã từng nghe về Ngày Kim Thần Thất Sát? Băn khoăn không biết ý nghĩa của ngày này là...

Lịch âm dương
Lịch hôm nay
Fanpage
 
1900.3333
Thứ bảy, 10/06/2023
( Ngày 23/04 /2023(Nhuận))